Parlament Hanzeatycki zakłada sieć ds. innowacji dla klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego


W ramach projektu unijnego „BSR-QUICK” stworzone zostały podwaliny pod regular-ną kooperację uniwersytetów, przedsiębiorstw klasy średniej i izb zawodowych: Baltic Sea Academy już rozpoczęła swoją działalność, a w budowie znajdują się kolejne centra kompetencji. 

hanseparlament_in_the_european_parliament.jpg

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MiŚP) mają decydujące znaczenie dla dobrobytu nowo-czesnych społeczeństw w obszarze Morza Bałtyckiego: dają około 70 procent miejsc pracy, w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw tworzą nowe stanowiska i kształcą dużą część młodych ludzi. Aby móc dalej przekazywać te ważne zadania, MiŚP mają ciągłe zapotrzebo-wanie na innowacje.

Publiczne wsparcie innowacji, które jest zbyt silnie skoncentrowane na bardzo nowoczesnych technologiach i dużych przedsiębiorstwach, omija jednak to zapotrzebowanie. „Przykładowo, w przypadku polityki prowadzonej dla klastrów 95% małych i średnich przedsiębiorstw nie jest w nią włączonych”, mówi Jürgen Hogeforster, Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego.

Lukę tego rodzaju rozpoznał Parlament Hanzeatycki i w ramach projektu „BSR-QUICK” za-czął ją wypełniać w unijnym programie nadbałtyckim INTERREG. W ciągu tylko trzech lat zrealizowano wiele działań dla klasy średniej, m.in. transfer wiedzy i technologii, prace badawczo-rozwojowe, kwalifikacje zawodowe i wspieranie współpracy międzynarodowej.

Dwoma najbardziej znaczącymi rezultatami projektu są tutaj: związek szkół wyższych „Baltic Sea Academy” i zapoczątkowany rozwój centrów kompetencji (center of competence) dla klasy średniej.

 


Baltic Sea Academy 

Baltic Sea Academy (BSA) jest odpowiednią dla MiŚP infrastrukturą zrzeszającą izby zawo-dowe, związki i uniwersytety. Od 2010 roku w BSA współpracuje 15 szkół wyższych i uniwer-sytetów z dziewięciu krajów nadbałtyckich, przy czym BSA przejęła następujące zadania dla klasy średniej:

- transfer innowacji, technologii i wiedzy dla MiŚP we współpracy z izbami zawodowymi i związkami.

- przeprowadzanie stosowanych zadań badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na konkretnych zapotrzebowaniach gospodarki klasy średniej.

- dalsze rozwijanie studiów licencjackich i magisterskich, a w szczególności kierunków studiów dwutorowych, czyli łączących naukę z praktyką.

 


Tematyczne centra kompetencji

commissioner_emeta_and_max_hogeforster.jpg

Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea Academy zidentyfikowały sześć pól wzrostu mających szczególne zapotrzebowanie na innowacyjność ze strony MiŚP: m.in. efektywność energe-tyczna i ochrona środowiska, rozwój kadr i organizacji, jak również budownictwo połączone z oszczędzaniem zasobów.

Dla tych obszarów zbudowanych zostanie po jednym centrum kompetencji: wyspecjalizowane uniwersytety kooperują z izbami przemysłowo-handlowymi z obszaru nadbałtyckiego i w konkretny sposób wspierają gotowość przedsiębiorstw klasy średniej do innowacji, np. poprzez prace badawczo-rozwojowe, rozwijanie dwutorowych studiów licencjackich i działania dokształcające, transfer wiedzy i technologii.

Pierwsze konkretne prace zostały już rozpoczęte: programy treningowe do Corporate Social Responsibility, efektywność energetyczna, wspieranie kobiet i pracowników starszych wie-kiem na rynku pracy.

 


Dostosowane do potrzeb wspieranie innowacji 

Program QUICK oferuje MiŚP z obszaru Morza Bałtyckiego szeroko rozumiane wsparcie in-nowacji, które obejmuje wszystkie istotne obszary i za pośrednictwem związku kooperacyj-nego dostarcza dokładnie dopasowane usługi z jednego źródła. I tak do przeprowadzonych realizacji należą przykładowo również:

- Opracowanie 3 nowych kursów dokształcających o wzroście skuteczności energetycznej i zastosowaniu energii odnawialnych, które zrealizowano dotychczas w obszarze Morza Bałtyckiego 28-krotnie, a wzięło w nich udział ponad 800 uczestników.

- Transfer 5 praktycznych działań w strefie dokształcania zawodowego wraz z ich implementacją w obszarze nadbałtyckim.

- 8 forów biznesowych o nowych technologiach, jak również międzynarodowe giełdy kooperacyjne, w których uczestniczyło ponad 600 MiŚP ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

- Rozwój 3 programów strategicznych: polityki gospodarczej, edukacyjnej i regionalnej dotyczących wspierania innowacji w MiŚP dzięki zmianom w polityce.

 


Uznanie komisarza UE Johannessa Hahn

hanseparlament commissioner Hahn

Na walnym zgromadzeniu Parlamentu Hanzeatyckiego i projektu QUICK 15/16 listopada w Brukseli zaprezentowane zostały opinii publicznej, w tym posłom do Parlamentu Europejskie-go, jak również przedstawicielom komisji UE łączne rezultaty projektu QUICK. „Parlament Hanzeatycki przyczynia się w wartościowy sposób do osiągnięcia celów strategii nadbał-tyckiej UE, przede wszystkim do wzrostu dobrobytu w regionie”, powiedział Johannes Hahn, komisarz UE do spraw polityki regionalnej. „Szczególnie chciałbym podziękować za Państwa inicjatywę włączania świata akademickiego do wspierania MiŚP.” Komisarz Hahn pochwalił również pełną zaufania atmosferę, którą stworzył Parlament Hanzeatycki, w której 50 związ-ków członkowskich ze wszystkich krajów Morza Bałtyckiego ma możliwość konstruktywnej współpracy.

Na przyjęciu w biurze Hanzy przedstawiony został polityczny program strategiczny „Innowac-je w polityce regionalnej”, który został doceniony przez członka Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta.

Na zaproszenie posłanki z Hamburga Birgit Schnieber-Jastram do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic Sea Academy dyskutowali z innymi parlamentarzystami o celach strategii nadbałtyckiej UE. W związku z tym Tunne Kelam, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Baltic-Europe Intergroup postulował silniejszą współpracę krajów obszaru nadbałtyckiego, a równocześnie pochwalił pracę Parlamentu Hanzeatyckiego: „Państwa konferencja w Brukseli jest dla nas zachęcającym sygnałem.”

Algirdas Šemeta, komisarz UE do spraw podatków i unii celnej, audytu i zwalczania oszustw odebrał podczas konferencji przekazany mu polityczno-gospodarczy program strategiczny Parlamentu Hanzeatyckiego, wyjaśniono mu też szanse europejskiej reformy podatkowej dla MiŚP.

 


BSR-QUICK w skrócie

professor_per_odenrick.jpg

„Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region“

Okres: od 2009 do 2012 roku

Budżet: 3.688.000 Euro, dofinansowany ze środków programu nadbałtyckiego UE INTER-REG.

Główne obszary działania itp.:

- założenie Baltic Sea Academy z 15 uniwersytetami z dziewięciu krajów nadbałtyckich,

- stworzenie infrastruktury i sieci wsparcia innowacji przy kooperacji z izbami zawodowymi, MiŚP i uniwersytetami,

- rozwój 3 klastrów innowacji, odpowiednich dla MiŚP,

- transfer wiedzy i technologii,

- przeprowadzenie działań badawczo-rozwojowych dla 75 MiŚP,

- sporządzenie planów biznesowych i inwestycyjnych dla 500 MiŚP,

- opracowanie i realizacja działań dokształcających o nowych technologiach,

- międzynarodowe fora biznesowe i giełdy kooperacyjne dla MiŚP ze wszystkich branży,

- opracowanie 3 programów strategicznych i złożenie ich do politycznych procesów decyzyjnych na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 


Hanse-Parlament 

Parlament Hanzeatycki jest związkiem 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, jak również innych instytucji wspierających klasę średnią z całego obszaru nadbałtyckiego. Członkowie mają łącznie pod opieką około 450.000 małych i średnich przedsiębiorstw. Ce-lem Parlamentu Hanzeatyckiego jest wspieranie przedsiębiorstw klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego i wzmacnianie konkurencyjności regionu.

Rezultaty programu QUICK zostały podsumowane w wielojęzycznej broszurze, którą można zamówić w sekretariacie Parlamentu Hanzeatyckiego:

 

Hanse-Parlament e.V. 
Blankeneser Landstr. 7, 22587 Hamburg, Germany 
phone: +49 40 822447-0 
email: info@hanse-parlament.eu www.hanse-parlament.eu

Obszerne informacje znajdą się w 8 publikacjach książkowych, które ukazały się w serii publikacji Baltic Sea Academy.

 

Parlament Hanzeatycki zakłada sieć ds. innowacji dla klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego


W ramach projektu unijnego „BSR-QUICK” stworzone zostały podwaliny pod regular-ną kooperację uniwersytetów, przedsiębiorstw klasy średniej i izb zawodowych: Baltic Sea Academy już rozpoczęła swoją działalność, a w budowie znajdują się kolejne centra kompetencji. 

hanseparlament_in_the_european_parliament.jpg

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MiŚP) mają decydujące znaczenie dla dobrobytu nowo-czesnych społeczeństw w obszarze Morza Bałtyckiego: dają około 70 procent miejsc pracy, w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw tworzą nowe stanowiska i kształcą dużą część młodych ludzi. Aby móc dalej przekazywać te ważne zadania, MiŚP mają ciągłe zapotrzebo-wanie na innowacje.

Publiczne wsparcie innowacji, które jest zbyt silnie skoncentrowane na bardzo nowoczesnych technologiach i dużych przedsiębiorstwach, omija jednak to zapotrzebowanie. „Przykładowo, w przypadku polityki prowadzonej dla klastrów 95% małych i średnich przedsiębiorstw nie jest w nią włączonych”, mówi Jürgen Hogeforster, Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego.

Lukę tego rodzaju rozpoznał Parlament Hanzeatycki i w ramach projektu „BSR-QUICK” za-czął ją wypełniać w unijnym programie nadbałtyckim INTERREG. W ciągu tylko trzech lat zrealizowano wiele działań dla klasy średniej, m.in. transfer wiedzy i technologii, prace badawczo-rozwojowe, kwalifikacje zawodowe i wspieranie współpracy międzynarodowej.

Dwoma najbardziej znaczącymi rezultatami projektu są tutaj: związek szkół wyższych „Baltic Sea Academy” i zapoczątkowany rozwój centrów kompetencji (center of competence) dla klasy średniej.

 


Baltic Sea Academy 

Baltic Sea Academy (BSA) jest odpowiednią dla MiŚP infrastrukturą zrzeszającą izby zawo-dowe, związki i uniwersytety. Od 2010 roku w BSA współpracuje 15 szkół wyższych i uniwer-sytetów z dziewięciu krajów nadbałtyckich, przy czym BSA przejęła następujące zadania dla klasy średniej:

- transfer innowacji, technologii i wiedzy dla MiŚP we współpracy z izbami zawodowymi i związkami.

- przeprowadzanie stosowanych zadań badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na konkretnych zapotrzebowaniach gospodarki klasy średniej.

- dalsze rozwijanie studiów licencjackich i magisterskich, a w szczególności kierunków studiów dwutorowych, czyli łączących naukę z praktyką.

 


Tematyczne centra kompetencji

commissioner_emeta_and_max_hogeforster.jpg

Parlament Hanzeatycki i Baltic Sea Academy zidentyfikowały sześć pól wzrostu mających szczególne zapotrzebowanie na innowacyjność ze strony MiŚP: m.in. efektywność energe-tyczna i ochrona środowiska, rozwój kadr i organizacji, jak również budownictwo połączone z oszczędzaniem zasobów.

Dla tych obszarów zbudowanych zostanie po jednym centrum kompetencji: wyspecjalizowane uniwersytety kooperują z izbami przemysłowo-handlowymi z obszaru nadbałtyckiego i w konkretny sposób wspierają gotowość przedsiębiorstw klasy średniej do innowacji, np. poprzez prace badawczo-rozwojowe, rozwijanie dwutorowych studiów licencjackich i działania dokształcające, transfer wiedzy i technologii.

Pierwsze konkretne prace zostały już rozpoczęte: programy treningowe do Corporate Social Responsibility, efektywność energetyczna, wspieranie kobiet i pracowników starszych wie-kiem na rynku pracy.

 


Dostosowane do potrzeb wspieranie innowacji 

Program QUICK oferuje MiŚP z obszaru Morza Bałtyckiego szeroko rozumiane wsparcie in-nowacji, które obejmuje wszystkie istotne obszary i za pośrednictwem związku kooperacyj-nego dostarcza dokładnie dopasowane usługi z jednego źródła. I tak do przeprowadzonych realizacji należą przykładowo również:

- Opracowanie 3 nowych kursów dokształcających o wzroście skuteczności energetycznej i zastosowaniu energii odnawialnych, które zrealizowano dotychczas w obszarze Morza Bałtyckiego 28-krotnie, a wzięło w nich udział ponad 800 uczestników.

- Transfer 5 praktycznych działań w strefie dokształcania zawodowego wraz z ich implementacją w obszarze nadbałtyckim.

- 8 forów biznesowych o nowych technologiach, jak również międzynarodowe giełdy kooperacyjne, w których uczestniczyło ponad 600 MiŚP ze wszystkich krajów nadbałtyckich.

- Rozwój 3 programów strategicznych: polityki gospodarczej, edukacyjnej i regionalnej dotyczących wspierania innowacji w MiŚP dzięki zmianom w polityce.

 


Uznanie komisarza UE Johannessa Hahn

hanseparlament commissioner Hahn

Na walnym zgromadzeniu Parlamentu Hanzeatyckiego i projektu QUICK 15/16 listopada w Brukseli zaprezentowane zostały opinii publicznej, w tym posłom do Parlamentu Europejskie-go, jak również przedstawicielom komisji UE łączne rezultaty projektu QUICK. „Parlament Hanzeatycki przyczynia się w wartościowy sposób do osiągnięcia celów strategii nadbał-tyckiej UE, przede wszystkim do wzrostu dobrobytu w regionie”, powiedział Johannes Hahn, komisarz UE do spraw polityki regionalnej. „Szczególnie chciałbym podziękować za Państwa inicjatywę włączania świata akademickiego do wspierania MiŚP.” Komisarz Hahn pochwalił również pełną zaufania atmosferę, którą stworzył Parlament Hanzeatycki, w której 50 związ-ków członkowskich ze wszystkich krajów Morza Bałtyckiego ma możliwość konstruktywnej współpracy.

Na przyjęciu w biurze Hanzy przedstawiony został polityczny program strategiczny „Innowac-je w polityce regionalnej”, który został doceniony przez członka Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta.

Na zaproszenie posłanki z Hamburga Birgit Schnieber-Jastram do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic Sea Academy dyskutowali z innymi parlamentarzystami o celach strategii nadbałtyckiej UE. W związku z tym Tunne Kelam, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Baltic-Europe Intergroup postulował silniejszą współpracę krajów obszaru nadbałtyckiego, a równocześnie pochwalił pracę Parlamentu Hanzeatyckiego: „Państwa konferencja w Brukseli jest dla nas zachęcającym sygnałem.”

Algirdas Šemeta, komisarz UE do spraw podatków i unii celnej, audytu i zwalczania oszustw odebrał podczas konferencji przekazany mu polityczno-gospodarczy program strategiczny Parlamentu Hanzeatyckiego, wyjaśniono mu też szanse europejskiej reformy podatkowej dla MiŚP.

 


BSR-QUICK w skrócie

professor_per_odenrick.jpg

„Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region“

Okres: od 2009 do 2012 roku

Budżet: 3.688.000 Euro, dofinansowany ze środków programu nadbałtyckiego UE INTER-REG.

Główne obszary działania itp.:

- założenie Baltic Sea Academy z 15 uniwersytetami z dziewięciu krajów nadbałtyckich,

- stworzenie infrastruktury i sieci wsparcia innowacji przy kooperacji z izbami zawodowymi, MiŚP i uniwersytetami,

- rozwój 3 klastrów innowacji, odpowiednich dla MiŚP,

- transfer wiedzy i technologii,

- przeprowadzenie działań badawczo-rozwojowych dla 75 MiŚP,

- sporządzenie planów biznesowych i inwestycyjnych dla 500 MiŚP,

- opracowanie i realizacja działań dokształcających o nowych technologiach,

- międzynarodowe fora biznesowe i giełdy kooperacyjne dla MiŚP ze wszystkich branży,

- opracowanie 3 programów strategicznych i złożenie ich do politycznych procesów decyzyjnych na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 


Hanse-Parlament 

Parlament Hanzeatycki jest związkiem 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, jak również innych instytucji wspierających klasę średnią z całego obszaru nadbałtyckiego. Członkowie mają łącznie pod opieką około 450.000 małych i średnich przedsiębiorstw. Ce-lem Parlamentu Hanzeatyckiego jest wspieranie przedsiębiorstw klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego i wzmacnianie konkurencyjności regionu.

Rezultaty programu QUICK zostały podsumowane w wielojęzycznej broszurze, którą można zamówić w sekretariacie Parlamentu Hanzeatyckiego:

 

Hanse-Parlament e.V. 
Blankeneser Landstr. 7, 22587 Hamburg, Germany 
phone: +49 40 822447-0 
email: info@hanse-parlament.eu www.hanse-parlament.eu

Obszerne informacje znajdą się w 8 publikacjach książkowych, które ukazały się w serii publikacji Baltic Sea Academy.


W 10 krokach ku nowej polityce regionalnej.

 

Prezentacja innowacyjnego programu w Brukseli na konferencji z członkami Parlamentu Europejskiego i  komisarzem UE - Johannesem Hahn.

Parlament Hanzeatycki przedstawia kompaktową strategię odnośnie innowacyjnej polityki regionalnej w obszarze nadbałtyckim. Kluczowymi elementami są kooperacja międzynarodowa, dostosowane do potrzeb wspieranie innowacji - i obejmujące obszar nadbałtycki - wyrównanie finansów.


rp_commissionerhahnandjuergenhogeforster.jpg

Region Morza Bałtyckiego ma mocnych konkurentów w postaci innych regionów na świecie jeżeli chodzi o przyjmowanie przedsiębiorstw, wykwalifikowaną siłę roboczą i dobrobyt. Polityka regionalna próbuje wzmocnić konkurencyjność obszaru nadbałtyckiego, a wyrazem tych starań jest strategia nadbałtycka UE. Jednakże w aktualnej formie są one niewystarczające.

Dlatego też Parlament Hanzeatycki przedłożył nową strategię dla regionu Morza Bałtyckiego, dzięki której można zapewnić innowacje, wzrost i dobrobyt. Strategia została opracowana w ramach dofinansowanego przez UE projektu „BSR-QUICK” razem z 39 partnerami (izby zawodowe, uniwersytety, administracja publiczna) ze wszystkich krajów Morza Bałtyckiego. Dzięki tej strategii, część z regionów ma okazję w pełni wykorzystać swój potencjał, z czego ponadto profitować będzie cały obszar nadbałtycki.

 

rp_discussion_about_regional_policy_in_the_bsr_with_the_baltic_intergroup_in_the_eu_parliament.jpg

Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego Jürgen Hogeforster przekazał 10-punktowy program komisarzowi UE do spraw rozwoju regionalnego, Johannesowi Hahn 16 listopada 2012 roku na konferencji w Brukseli.

 

 

 


Strategia w skrócie:

 

1. Kooperacja i integracja

Intensywna kooperacja między krajami i regionami obszaru nadbałtyckiego jest bezwzględnie konieczna i musi być rozbudowywana. Kooperacja jest źródłem innowacji, wzmacnia konkurencyjność regionu i tworzy przełomowe minima dla rynków.


2. Regionalna konkurencja i wyrównanie finansów

Kooperacja nie oznacza rezygnacji z konkurencji, lecz połączenie silnych stron w celu osiągnięcia optymalnego rozwoju poszczególnych lokalizacji i regionów. Wyrównanie finansowe między regionami mocniejszymi i słabszymi finansowo leży w interesie regionów dających, jak też i biorących.


3. Równe warunki życiowe i funkcjonalny podział pracy

Równoważność może odnosić się tylko do kilku warunków podstawowych. Do tego musi dojść uzgodniony podział pracy między lokalizacjami i regionami stosownie do ich silnych stron, tak aby się wzajemnie uzupełniały. Dzięki temu wspierane są posz-czególne regiony i cały obszar nadbałtycki.


4. Własna kultura i regionalne poczucie własnej wartości

Jednolita kultura jest nonsensem; szkodzi ludziom i gospodarce. Różnorodność wspiera kreatywność, a tym samym innowacje. Konieczne jest wyważenie między regionalną świadomością a oszacowaniem wartości różnorodności obszaru nadbałtyckiego.


5. Potencjał wewnątrzustrojowy i inteligentna specjalizacja

Powinno się konsekwentnie inwestować w rozwój właściwych dla regionów silnych stron. Dzięki wspieraniu właściwych obszarowo potencjałów również tereny wiejskie odnotują wzrost i zapobiegną odpływowi ludności.

Przesłankami ku temu są: kooperacja pomiędzy obszarami rolniczymi a centrami aglomeracyjnymi, jak również dobre połączenia komunikacyjne i intensywne połączenie w sieci.


6. Regionalne obiegi gospodarcze i intensywny rozwój zasobów

Regionalne obiegi gospodarcze muszą mieć priorytet. Konsekwentny rozwój zasobów miejscowych przedsiębiorstw zapowiada sukces gospodarczy i jest równocześnie najbardziej skutecznym instrumentem przyciągania nowych firm. Wykwalifikowani pracownicy, duch przedsiębiorczości, własna inicjatywa i kreatywność są najważniejszymi wewnątrzustrojowymi potencjałami regionu i należy je wspierać.


7. Małe i średnie przedsiębiorstwa i sieci

Małe i średnie przedsiębiorstwa wzmacniają rozwój regionalny, tworzą miejsca pracy, dlatego też muszą mieć najwyższą rangę. Należy rozwijać i wzmacniać izby zawodowe jako centralne instytucje wsparcia klasy średniej. One z kolei muszą zadbać o kompletne zaopatrzenie infrastrukturalne w regionach.


8. Innowacje i partnerstwa naukowe

Aby wzmocnić innowacyjność, należy zdecydowanie poprawić współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami klasy średniej. Izby zawodowe mogą objąć tutaj funkcję pośrednika i zabezpieczyć zaopatrzenie terenów wiejskich. Dla obszarów z wyróżniającymi się szansami na wzrost powinno opracować się właściwe tematycznie centra kompetencji dla klasy średniej.


9. Decentralizacja i samodzielność

W reakcji na globalizację wytwarza się silniejsza regionalizacja i decentralizacja. Rozwój ten powinno się koniecznie wspierać. Obiegi regionalne i lokalne redukują koszty, umożliwiają wzrost i wspierają bezpośredni byt społeczny.


10. Koncepcja centrów i infrastruktura

Należy wzmacniać ofertę usług publicznych i prywatnych na terenach wiejskich. Nie musi to być wcale kosztochłonne: małe zdecentralizowane jednostki dzięki nowoczesnym technologiom, intensywnemu połączeniu w sieci, jak również rozwojowi kadr i organizacji staną się wyraźnie bardziej ekonomiczne. Manię wielkości należy zastąpić stosownie do zasady „small is beautiful”. Rozbudowa i utrzymanie dobrej infrastruktury komunikacyjnej zapewniają rozwój wszystkim centrom i regionom. 

 

rp_commissioner-hahn.jpg

Johannes Hahn, komisarz UE do spraw rozwoju regionalnego przyjął obszerny program strategii na walnym zgromadzeniu projektu QUICK w Brukseli i złożył podziękowania: „Parlament Hanzeatycki przyczynia się w wartościowy sposób do osiągnięcia celów strategii nadbałtyckiej UE, przede wszystkim do wzrostu dobrobytu w regionie”.

Tak jak Parlament Hanzeatycki, również Tunne Kelam, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Baltic Europe Intergroup postulował silniejszą współpracę krajów obszaru nadbałtyckiego, a równocześnie pochwalił pracę Parlamentu Hanzeatyckiego: „Państwa konferencja w Brukseli jest dla nas zachęcającym sygnałem.”

Program strategiczny pojawił się pod tytułem „Strategy programe for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region” jako książka z serii publikacji Baltic Sea Academy.

 


Parlament Hanzeatycki

 

Parlament Hanzeatycki jest związkiem 50 izb przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, jak również innych instytucji wspierających klasę średnią z całego obszaru nadbałtyckiego. Członkowie mają łącznie pod opieką około 450.000 małych i średnich przedsiębiorstw. Celem Parlamentu Hanzeatyckiego jest wspieranie przedsiębiorstw klasy średniej z obszaru Morza Bałtyckiego i wzmacnianie konkurencyjności regionu.


W razie pytań sekretariat Parlamentu Hanzeatyckiego chętnie służy Państwu pomocą:


Hanse-Parlament e.V.

Blankeneser Landstr. 7, 22587 Hamburg, Germany

phone: +49 40 822447-0

email: info@hanse-parlament.eu

www.hanse-parlament.eu

 

 

More information can be found in the book „Strategy Programme for innovation in regional policies in the Baltic Sea Region” (texts printed in English, German and Polish language) 

 

 strategy-programme-cover-1.jpgstrategy-programme-cover-2.jpg